Şərtlər və şərtlər

pin-up-az-24.com ("biz", "Biz" və ya "bizim") hər hansı onlayn kazinodan asılı olmayaraq idarə olunan və sahibi olan onlayn qumar portalıdır.

Bütün ziyarətçilər pin-up-az-24.com aşağıda göstərilən şərtlərə ("şərtlər və şərtlər") uyğun gəlmək şərti ilə xidmətlərimizdən uyğun gördükləri istənilən şəkildə istifadə edə bilər.

Saytda təklif etdiyimiz xidmətlərdən istifadə etməklə pin-up-az-24.com, istifadə şərtlərimizlə qeyd-şərtsiz razılaşırsınız. Biz uyğun gördüyümüz kimi bu şərtləri dəyişdirmək hüququnu özümüzdə saxlayırıq, beləliklə, bu baş verərsə, yeniləmələr üçün bu səhifəni mütəmadi olaraq yoxlayın.

Bunu bilmək vacibdir pin-up-az-24.com filial saytıdır və biz heç bir formada qumar təklif etmirik və ya təmin etmirik. pin-up-az-24.com - üçüncü tərəf onlayn kazinolarının reklamı və nəzərdən keçirilməsi üçün internet portalı. Bu, yalnız qumar oyunlarında oyunçular üçün faydalı ola biləcək qumar məlumatlarını təmin etmək deyil. Onu da qeyd etmək lazımdır ki pin-up-az-24.com heç bir şəkildə onlayn qumarda iştirak tələb etmək vasitəsi deyil. pin-up-az-24.com onlayn kazinonun sahibi deyil. Əlavə olaraq, pin-up-az-24.com bu saytların istifadəsi üçün sizə heç bir zəmanət və ya zəmanət vermir.

Biz daxilik pin-up-az-24.com Burada olan hər hansı səhv və/yaxud nöqsanlara görə heç bir məsuliyyət daşımırıq. ph hər hansı dəyişiklik etmək üçün bütün səlahiyyət və hüquqlarını özündə saxlayır pin-up-az-24.com Sizi əvvəlcədən xəbərdar etmədən müvafiq hesab etdiyimiz zaman. Saytda verilən bütün məlumatların təmin edilməsi üçün hər cür səy göstərildiyi halda pin-up-az-24.com Mümkün qədər yeni və dəqiq, məsləhətlərimiz sərbəst şəkildə verilir və risk sizin üzərinizdədir. Biz hər hansı məlumatın (və hər hansı formada), mətnin, keçidlərin, şəkillərin və qrafiklərin və sizin qarşılaşa biləcəyiniz digər elementlərin düzgünlüyünə (və ya olmamasına), əməliyyat üsuluna (və ya valyutasına), etibarlılığına və ya tamlığına heç bir zəmanət vermirik. Sayt.

Ona görə də biz sizə tövsiyə edirik ki, onun xidmətlərindən istifadə etməzdən əvvəl ziyarət edəcəyiniz onlayn kazinonun saytında olan qaydalar və məhdudiyyətlər ilə tanış olasınız. Bir daha vurğulayırıq ki, internet saytında malik olduğumuz bütün məlumatlar məxfidir pin-up-az-24.com zəmanətsiz və hər hansı formada verilir.

Qanunla bağlı problemlərin qarşısını almaq üçün sizə onlayn kazinolarla bağlı ərazinizdə qüvvədə olan qanunlardan xəbərdar olmağı tövsiyə edirik. Bu o deməkdir ki, siz onlayn qumar oyunlarının hazırda yaşadığınız şəhər, əyalət və ölkədə qanuni olmasını təmin etməlisiniz. Bundan əlavə, siz tələb olunan yaşda olduğunuza və hazırda yaşadığınız eyni şəhər, əyalət və ölkədə zəruri və maddi vergiləri ödədiyinizə əmin olmalısınız. Şəhərinizdə, əyalətinizdə və yaşadığınız ölkədə onlayn kazinoların istifadəsini tənzimləyən qanunları bilmək sizin yeganə məsuliyyətinizdir və biz, Toponlinecasino, sizə tətbiq edirik.com.ph ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.

Beləliklə, onlayn qumar saytları siyahıdadır pin-up-az-24.com, bildiyimiz qədər Filippində tətbiq edilir. Bunların heç biri Amerika Birləşmiş Ştatlarında etibarlı deyil.

Buradakı şərtlər kopirayterdir və bu, onları yeganə və müstəsna mülkiyyət edir pin-up-az-24.com. Bu məzmunun tam və ya bir hissəsinin açıq yazılı razılıq olmadan (və ya hər hansı digər formada) istifadəsi açıq şəkildə qadağandır və belə hallarda tətbiq olunan müəllif hüququ və/və ya ticarət nişanı qanunlarının pozulmasıdır.

Əqli mülkiyyət

Toponlinecasino saytında təqdim olunan hər bir məzmun.com.ph saytı yalnız və qeyd-şərtsiz ph-ə məxsusdur pin-up-az-24.com. Məzmun dedikdə saytda, bloqlarda, forumlarda və s.-də olan hər hansı məlumat, material və xidmətlər başa düşülür.п. "məzmun" termini həmçinin məlumatın qrafik formalarına, digər yazı formalarına və məqsədi məlumat ötürmək olan hər hansı digər mediaya aiddir.

Yalnız istifadənin rahatlığı üçün sizə saytın məzmununun birdən çox nüsxəsini çıxarmağa icazə verilir pin-up-az-24.com. Bu, yalnız şəxsi istifadə üçündür. Buradakı məzmunu hər hansı kommersiya məqsədləri üçün istifadə etməyə icazəniz yoxdur. Məzmunun heç bir hissəsi səhifənin yuxarısından son sətirə qədər dəyişdirilməməsi və ya buraxılmaması şərti ilə bir nüsxədən istifadə etməyə icazə verilir. Bununla biz yuxarıda qeyd olunanlardan başqa üsullarla məzmunumuzun hər hansı formada və ya formada surətinin çıxarılmasını, yayılmasını, ötürülməsini və ya saxlanmasını qadağan edirik. Bu, abunəliyiniz və oxşar məzmununuzun başqa heç kimə satılmaması, hərraca çıxarılması, başqasına ötürülməməsi və ya barter edilməməsi deməkdir. Bu, həm də məzmunumuzun onlayn söhbət otaqlarında, müzakirə forumlarında, onlayn mesaj lövhələrində, onlayn bloqlarda və s.-də yenidən çap olunması, dərc edilməsi, ötürülməsi və/və ya yayılmasının qadağan edilməsi deməkdir.д. icazəmiz olmadan. Buradakı müddəalar və şərtlər məzmunumuzdan çıxarışlardan başqa yerdə istifadə etməyinizi də qadağan edir.

Davranış

istifadə edin pin-up-az-24.com hər hansı irqçi, cinsiyyətçi və ya homofob şərhlərə və/və ya iradlara dözməyəcəyimiz üçün sifariş verilir. Biz həmçinin nifrət nitqinə dözmürük və bu şərti pozan hər hansı məzmunu qadağan etməkdən və silməkdən çəkinməyəcəyik və bu cür hərəkətlərin günahkarlarına qarşı cəza tədbirləri görəcəyik.

Bilməlisiniz ki, siz, istifadəçi, əlaqəni kimin etdiyindən və razılığınızın verilib-verilməməsindən asılı olmayaraq, hesabınızda edilən hər hansı bir əlaqə üçün məsuliyyət daşıyırsınız.

Məxfilik

Biz daxilik pin-up-az-24.com İstifadəçilərimizin məlumatlarına və məxfiliyinə hörmət edir və buna görə də bizdə olan bu cür məlumatları üçüncü tərəflərə satmayacaq və ya yenidən yaymayacaq. Siz razılaşırsınız ki, biz sizin məxfilik siyasətimizə uyğun olaraq təqdim etdiyiniz və ya bizə təqdim etdiyiniz şəxsi məlumatlardan istifadə edə bilərik.

Zərərlərin ödənilməsi

Xidmətlərimizdən istifadə etməklə siz bizə dəyən hər hansı ziyanı ödəməyə razılaşırsınız pin-up-az-24.com, və işçilərimiz və agentlərimiz. Beləliklə, biz yarana biləcək bütün hüquqi məsuliyyətdən azad oluruq. Buraya zərər, zərər, hüquqi ödənişlər və sizin istifadənizlə bağlı bizə qarşı irəli sürülən hər hansı iddia və ya hərəkətdən yarana biləcək xərclər və məsrəflər daxildir pin-up-az-24.com, xidmətlər, məsləhətlər və s.п.

İmtina

Biz daxilik pin-up-az-24.com Qəti şəkildə bildirin ki, onlardan istifadənizlə bağlı heç bir zəmanət və/yaxud zəmanət vermirik pin-up-az-24.com təklif etdiyimiz xidmətlərə münasibətdə. Biz təqdim etdiyimiz məzmunun və məlumatların düzgünlüyünə və tamlığına zəmanət vermirik (və edə də bilməz). Buna görə də, biz internet saytındakı məlumatın və məzmunun düzgünlüyünə (və ya olmamasına) görə hüquqi məsuliyyət daşıya bilmərik pin-up-az-24.com, bizim tərəfdaşlarımız və/və ya filiallarımız tərəfindən dərc edilmişdir.

Biz daxilik pin-up-az-24.com bu müddəa və şərtləri öz mülahizəsinə əsasən şərh etmək səlahiyyəti və hüququnu özündə saxlayır. Biz əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən və ya müzakirə etmədən bunu etmək hüququmuzu özümüzdə saxlayırıq.